Stafi i Kontratës në Universitetin e Stambollit Cerrahpaşa

universiteti istanbul cerrahpasa
universiteti istanbul cerrahpasa

Në Gazetën Zyrtare të datës 657 dhe bashkëlidhur Dekretit 4 dhe 06.06.1978 bashkëlidhur Dekretit 7 dhe 15754 për t'u punësuar si personel i kontraktuar në përputhje me nenin 28.06.2007 (B) të shërbyesve civil Ligjin nr. Personeli i kontraktuar do të rekrutohet në pozicionet e mëposhtme në bazë të renditjes së grupit 26566 KPSS (B), në përputhje me paragrafin (B) të artikullit shtesë 2 në Parimet për Ndryshimin e Parimeve për Punësimin e Personelit të Kontraktuar.

TITLE NJERËZIT

NUMBER

BUXHETI KUSHTET E ZBATIMIT KODI
NURSE 35 Buxheti Special Infermierinë e shkollave të mesme profesionale shëndetësore

Diplomimi nga.

2018 KPSS P94 Pikët Lloji 50 dhe

Të kesh më shumë rezultate

H1

Kualifikimet KËRKESAT

1- Aplikantët që aplikojnë për kushtet e lartpërmendura të veçanta dhe Aktin 657 48. për të përmbushur kushtet e përgjithshme të përcaktuara në artikull.

2- Mos marrje pensioni ose pension pleqërie nga ndonjë Institucion i Sigurimeve Shoqërore.

3- Të pranohet gjendja e punës në të gjitha orët (përfshirë natën) për të gjitha pozicionet, të përcaktohet nga menaxhimi i njësisë përkatëse në atë mënyrë që koha e punës javore të mos kalojë orët 40;

4- Aplikantët duhet të kenë marrë provimin e përzgjedhjes së personelit publik 2018 (SHPSS). 2018 KPSS-P94 do të bazohet në llojin e rezultatit.

5- 5917 të Ligjit Nr. 47. Të nenit 5. Paragrafi (A) Në përputhje me paragrafin 2, 4-B është dhënë dorëheqje nga pozita e tij ndërsa ai është duke punuar si person i kontraktuar; nga data e përfundimit 1 (një) vit nuk mund të aplikohet para periudhës.

Si të aplikoni:

Kandidatët, brenda ditëve 15 nga data e publikimit të njoftimit në Gazetën Zyrtare (deri në fund të orarit të punës) www.istanbulc.edu.t është Forma e Aplikimit dhe Peticioni i Aplikimit në adresën e Departamentit të Personelit të Universitetit me dokumentet e mëposhtme kërkohet të aplikojnë personalisht. Në përfundim të aplikimit, rezultatet e Provimit të Përzgjedhjes së Personelit Publik të shpallur nga kandidatët do të konfirmohen nga institucioni ynë nga Kryesia e OSYM. Aplikimet e kandidatëve që bëjnë deklarime false nuk do të pranohen dhe ato do të përpunohen sipas dispozitave të përgjithshme. Një aplikim do të bëhet duke specifikuar kodin e kualifikimit të kërkuar për vetëm një pozicion. Nëse paraqiten më shumë se një aplikim, të dy aplikimet do të konsiderohen të pavlefshme. Aplikimet e bëra me postë nuk do të pranohen. Aplikantët që kanë vonuar datën e aplikimit ose kualifikimet e të cilëve nuk janë të përshtatshme nuk do të pranohen.

DOKUMENTET E KRKUAR:

- Formulari i aplikimit për fotografi (Formulari i aplikimit i publikuar në faqen në internet të Universitetit do të plotësohet.)

- Kartën e identitetit origjinal dhe fotokopje

- Origjinali dhe fotokopje e diplomës ose certifikatës së diplomimit (prodhimi i qeverisë elektronike do të pranohet.)

- Certifikata e rezultatit të provimit 2018 KPSS

VLERSIMI DHE REZULTATET E ZBATIMEVE:

Pas vlerësimit të aplikimeve nga Komisioni, rezultatet do të publikohen në www.istanbulc.edu.tr më së voni brenda ditëve të punës 7. Numri i zëvendësuesve do të përcaktohet. Nëse fituesit kryesorë nuk aplikojnë për emërim, fituesit e shpallur zëvendësues do të thirren respektivisht. Lista e kandidatëve që do të emërohen, dokumentet e kërkuara për fillimin e punës, koha dhe vendi i aplikimit duhet të ndiqen në www.istanbulc.edu.tr. Asnjë njoftim me shkrim ose gojor nuk do të bëhet për ata të interesuar.

* Kontratat e atyre që zbulohet se kanë bërë deklarata të rreme ose për të fshehur të vërtetën në çfarëdo mënyre gjatë procedurave të aplikimit dhe emërimit nuk janë bërë. Edhe nëse kontrata është lidhur, ajo ndërpritet. Ata nuk mund të kërkojnë asnjë të drejtë.

* Dispozitat e legjislacionit të përgjithshëm zbatohen për dispozitat që nuk përfshihen në deklaratë.

Për detaje të reklamës CLICK HERE

Kërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments