Universiteti Zonguldak Bülent Ecevit do të rekrutojë staf akademik

universiteti i ecevit i zonguldak do të rekrutojë staf akademik
universiteti i ecevit i zonguldak do të rekrutojë staf akademik

Universiteti Zonguldak Bülent Ecevit do të rekrutojë staf akademik; Rregullorja për Procedurat dhe Parimet në lidhje me Provimet Qendrore dhe Provimet e Hyrjes që do të aplikohen për Emërimet në Stafin e Fakultetit, përveç Stafit Akademik të botuar në Gazetën Zyrtare, të datës 09.11.2018 dhe 03.10.2019, për aplikimet dhe emërimet që do të bëhen për stafin akademik të shpallur nga Universiteti Zonguldak Bülent Ecevit.

Programi i provimit
Data e fillimit të njoftimit: 05.12.2019
Afati i aplikimit: 19.12.2019
Data e Njoftimit të Rezultatit të Para-Vlerësimit: 25.12.2019
Data e Provimit të Hyrjes: 30.12.2019
Data e përshkrimit të rezultatit: 07.01.2020

Periudha e aplikimit është 15 ditë nga data e publikimit të reklamës.

Sipas kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të aplikimit, aplikantët që aplikojnë në stafin e fakultetit u kërkohet të bashkëngjisin dokumentet e mëposhtme në peticionet e tyre për t'u paraqitur në Zyrën e Dekanit ose Shkollën e Arsimit të Lartë;

1- Peticion

2- Fotokopje e Kartës së Identitetit,

3- Fotokopje e çertifikatave të diplomimit Bachelor, Master dhe Doktoratë ose dalja e E-Qeverisë (Duhet të aprovohet ekuivalenca e diplomave të marra nga jashtë.)

4- Fotokopje të Transkriptit universitar, master dhe doktoraturë,

5- Fotokopje e Certifikatës së Gjuhës së Huaj

6- Një fotografi,

7- Rifilloni,

8- Certifikata Qendrore e Provimit (ALES),

9- Certifikata e Regjistrit Gjyqësor (1 e fundit (një) mujore)

10- Një dokument që thotë se shërbimi ushtarak është çmobilizuar, pezulluar ose përjashtuar për kandidatët meshkuj,

11- Miratimi i shërbimit / certifikatës së përvojës së aprovuar,

12- Formulari i Aplikimit (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html Do të sigurohet nga adresa.) Që do të shpallet për të aplikuar.

- Aplikimet duhet të bëhen personalisht ose me postë.

- Vonesat në postim nuk do të pranohen ose aplikimet nuk do të pranohen nëse një prej dokumenteve të mësipërm mungon.

- Adresa e Internetit ku do të shpallen rezultatet: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (një) person nuk mund të aplikojë në më shumë se një staf në të njëjtën kohë. Të gjitha aplikimet e kandidatëve për të cilët zbulohet se aplikojnë për më shumë se një staf janë anuluar.

- Ata që zbulohet se kanë bërë deklarata false në dokumentet e kërkuara, do të konsiderohen të pavlefshëm dhe nuk do të emërohen. Edhe nëse emërohen, ato do të anulohen dhe nuk mund të kërkojnë të drejta.

- Universiteti ynë rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në kalendarin e provimeve dhe të anulojë çdo fazë të njoftimit. Njoftohen të gjitha njoftimet e bëra në faqen e internetit të universitetit. Asnjë njoftim me shkrim nuk u bëhet personave.

KUSHTET E PËRGJITHSHME
(1) Në emërimet që do të bëhen për stafin akademik në kuadër të kësaj rregulloreje;

a) Për të përmbushur kushtet e specifikuara në nenin 657 të Ligjit Nr. 48 të Nëpunësve Civil,

b) Një rezultat minimal 70 nga ALES, një rezultat minimal 50 nga provimi qendror i gjuhës së huaj të pranuar nga Këshilli i Arsimit të Lartë ose një rezultat ekuivalent i një provimi ekuivalent. Rezultati ALES konsiderohet si 70 në fazat e para-vlerësimit dhe vlerësimit përfundimtar të atyre që dëshirojnë të përfitojnë nga përjashtimi i provimit qendror.

(2) Me vendim të Senatit, universitetet dhe institutet e teknologjisë së lartë mund të përcaktojnë një rezultat më shumë se ALES dhe digat e rezultateve të gjuhëve të huaja të përcaktuara në këtë rregullore, përveç stafit mësimdhënës në fushat e specializimit të përcaktuara nga Këshilli i Arsimit të Lartë i shkollave profesionale.

(3) Të përdoret në llogaritjen e notës së diplomimit universitar në fazat e para-vlerësimit dhe vlerësimit përfundimtar
Ekuivalentimi i sistemeve të vlerësimit 4 dhe 5 me sistemin e vlerësimit 100 përcaktohet me vendimin e Këshillit të Arsimit të Lartë. Ekuivalentimi i sistemeve të tjera të gradimit me sistemin e notimit 100 përcaktohet nga senatet e institucioneve të arsimit të lartë.

(4) Kandidatët, në gjuhën e arsimit dhe programet e trajnimit që do të caktohen për stafin mësimdhënës në emërimin e programit do të caktohen në gjuhën e arsimit; Në emërimet që do të bëhen për personelin mësimdhënës, në përputhje me nënparagrafin (i) të paragrafit të parë (i) të Ligjit për arsimin e lartë të numëruar 4, të datës 11 / 1981 / 2547; Në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe emërimet e institucioneve të arsimit të lartë, instruktorit që do të punësohet në njësitë e aplikuara të gjuhës së huaj, kërkohet të ketë të paktën një rezultat 5 nga provimi qendror i gjuhës së huaj të pranuar nga Këshilli i Arsimit të Lartë ose një rezultat ekuivalent nga një provim i cili pranohet si ekuivalent.

Në aplikimet e të diplomuarve jo-tezë të diplomuarve për stafin mësimor; Dispozitat e Rregullores së qumështit për Ndryshimin e Rregullores për Procedurat dhe Parimet në lidhje me Provimet Qendrore dhe Provimet e Hyrjes që do të aplikohen për Personelin tjetër përveç Stafit Akademik Açık të botuar në Gazetën Zyrtare të datës 03.10.2019 do të zbatohen.

KUSHTET SPECIALE
(1) Ata që do të emërohen në fushat e specializimit, të përcaktuara nga Këshilli i Arsimit të Lartë të kolegjeve profesionale, duhet të kenë një diplomë master ose të kenë së paku dy vjet përvojë në fushë, me kusht që të diplomohen dhe të certifikohen.

LIRIMET
(1) Kërkesë për provim qendror nuk kërkohet për ata që kanë përfunduar doktoraturën ose mjekësinë, stomatologjinë, farmacinë dhe ekspertizën e mjekësisë veterinare ose aftësi në arte, të cilët do të caktohen në zonat e specializimit të shkollave profesionale të përcaktuara nga Këshilli i Arsimit të Lartë, dhe që kanë punuar ose punuar në stafin akademik të institucioneve të arsimit të lartë.

(2) Kolegjet profesionale do t'i bëhen stafit mësimdhënës përveç personelit mësimor në paragrafin e katërt të nenit 6 të kësaj rregulloreje.
kërkesa për gjuhë të huaj nuk kërkohet për aplikime.

DEPARTAMENTI Ajo është instruktor. YDS OSE VLERA E Barabartë PËRSHKRIMI
SHKOLLI SHOQROR ÇAYCUMA
MENAXHIMI I TRANSPORTIT TIR AIRIT CIVIL 1 Të diplomohet në Departamentin e Menaxhimit të Aviacionit Civil ose Departamentin e Menaxhimit të Aviacionit. Të kesh një diplomë master në fushën e lidhur
Rektori
1 50 Inxhinieri Kompjuterike dhe Softuerësh, Inxhinieri e Shkencave Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike dhe Informatikë, Inxhinieri e Sistemeve të Informacionit, Shkencë Kompjuterike dhe Inxhinieri, Inxhinieri Softuerësh, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Elektronike-Elektronike, Inxhinieri Elektronike-Komunikimi, Edukim Kompjuterik, Edukim Kompjuterik dhe Teknologji Udhëzuese Të diplomohet në një nga programet universitare dhe të ketë të paktën një diplomë master në fushën përkatëse.
1 50 Të jesh i diplomuar në gjuhë dhe letërsi turke ose mësimdhënie të gjuhës turke dhe të kesh një diplomë master në fushën përkatëse (Qendra mësimore turke (TÖMER)).
SCHOOLAYCUMA SHKOLLI PJESMARRJEN E USHQIMIT DHE BUJQSIS
TEKNOLOGJIA E LABORATORIT 1 U diplomua në Departamentin e Biologjisë. Diplomë e diplomuar në Biologji Molekulare ose Biologji Molekulare dhe Gjenetikë dhe gradë PhD në Biologji Molekulare dhe Gjenetikë. Për të vërtetuar se lëndët e Biokimisë dhe Fiziologjisë janë me përvojë në aplikime laboratorike dhe se ata janë të trajnuar në praktika të mira laboratorike, kompetencë të laboratorëve të eksperimentit dhe kalibrimit.

Për detaje të reklamës CLICK HERE

Kërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments