Universiteti Tarsus do të rekrutojë në mënyrë të përhershme

Universiteti Tarsus do të rekrutojë staf akademik
Universiteti Tarsus do të rekrutojë staf akademik

Në mënyrë që të punësoheni në stafin e përhershëm të njësive të Rektoratit të Universitetit Tarsus, 657 / D i Ligjit të Nëpunësve Civil Ligji Nr. 4 / D, Ligji i Punës 4857 dhe Rregullorja për Procedurat dhe Parimet e Rekrutimit të Institucioneve Publike dhe Organizatave do të rekrutohen nga X-NUMX.

Njoftimi për personelin e përhershëm do të publikohet në faqen e internetit të IS-KUR midis datave 16-20.12.2019 dhe aplikimet e kandidatëve që plotësojnë kushtet do t'i dorëzohen Drejtorisë Provinciale Mersin të Mersin / Qendrave të Shërbimit personalisht ose : www.iskur.gov.tr Ata duhet të bëjnë në.

Profesioni Handle Statusi i punësimit Statusi i arsimit akuzë Metoda e blerjes
Siguria private

rojë

Normal / Përhershëm Diplomuar në arsimin e mesëm

(Shkolla e Mesme dhe Shkolla Ekuivalente)

6 Ligjëratat dhe provimet gojore

KUSHTET E PËRGJITHSHME

a) Jo 2527 ata mund lirisht Turkish Noble Jashtëm i Profesioneve dhe Arteve në Turqi, publik, privat apo shoqëritë tregtare Pa cenuar dispozitat e Ligjit për të drejtuar ata për të qenë një qytetar turk,

b) Krime kundër sigurisë së Shtetit, krime kundër rendit kushtetues dhe funksionimin e këtij urdhri, krime kundër mbrojtjes kombëtare, krime kundër sekreteve shtetërore dhe spiunazh, përvetësim, korrupsion, ryshfet, vjedhje, mashtrim, mashtrim, abuzim të besimit, falimentim mashtrim, edhe nëse amnisti të mos dënohet për vepra të pastrimit të parave ose kontrabandës së pasurive që vijnë nga vepra penale,

c) Mos anëtarësimi, anëtarësimi ose anëtarësimi ose lidhja me strukturat, entitetet ose grupet ose organizatat terroriste të përcaktuara nga Këshilli i Sigurimit Kombëtar për të vepruar kundër sigurisë kombëtare të Shtetit,

d) Të mos bashkëpunojnë me organizatat terroriste, të mos i ndihmojnë këto organizata, të përdorin ose përdorin burime dhe burime publike për të mbështetur këto organizata, për të mos bërë propagandë të këtyre organizatave,

e) Duke mos u privuar nga ushtrimi i të drejtave publike,

f) Të mos shoqërohet me shërbimin ushtarak (pasi të keni bërë, shtyrë ose përjashtuar),

g) Pension, pleqëri ose pension invaliditeti nga çdo institucion i sigurimeve shoqërore

nuk merrni

KUSHTET SPECIALE

a) Të jenë të paktën të diplomuar në shkollë të mesme dhe ekuivalente të shkollës

b) Të ketë përfunduar me sukses trajnimin bazë të Sigurisë Private në përputhje me Ligjin Nr. 5188 dhe të ketë një kartë identiteti të sigurisë private të lëshuar nga Guvernatori.

c) Të ketë mbushur moshën e 18 që nga dita e fundit e aplikimit, të mos ketë marrë moshën e 35, (e lindur midis 20.12.1984-20.12.2001)

HISTORIA DHE VENDI

03 / 01 / 2020 në 10: 00 do të mbahet në Sallën e Konferencave të Universitetit tonë në prani të një Noteri.

DATA E INTERVISTEWS DHE VENDI

Kandidatët që kanë të drejtë të marrin pjesë në intervistë me datën, kohën dhe vendin e intervistës mund të gjenden në faqen e internetit të Universitetit (https://www.tarsus.edu.tr do të shpallet në seksionin "Njoftime". Njoftimi i bërë në faqen e internetit të universitetit tonë është në natyrën e një njoftimi dhe nuk do të ketë asnjë njoftim për adresat e të interesuarve me postë. Kandidatët të cilët nuk aplikojnë ose nuk bëjnë intervistë në datat e përcaktuara në njoftim, do të konsiderohen se kanë hequr dorë nga të drejtat e tyre dhe nuk mund të kërkojnë të drejta.

PËRSHKRIMI

1. Kandidatët që kanë të drejtë të emërohen si rezultat i aplikimit të tyre në vendet e shpallura do të punësohen si punëtorë të përhershëm në përputhje me dispozitat e Ligjit të Punës Nr. 4857.

2. Kërkesat do të përmbushen në nivelin e Mersin Qendror dhe rrethet përkatëse dhe aplikimet e atyre që banojnë në Mersin do të pranohen që nga data e shpalljes.

3. Në përputhje me legjislacionin përkatës disiplinor të institucioneve dhe organizatave publike, aplikimet e atyre që janë dëbuar nga postet ose profesionet e tyre nuk do të pranohen.

4. Listat e kandidatëve, rezultatet e lotarisë dhe çdo njoftim tjetër i njoftuar nga İŞ-KUR për Universitetin tonë https://www.tarsus.edu.tr do të shpallet në adresën Njoftimet ”në faqen e internetit. Asnjë njoftim me shkrim nuk do të bëhet për kandidatët që do të marrin pjesë në short dhe kandidatët e vendosur si rezultat i shortit. Pas tërheqjes së listave nga listat e deklaruara nga İŞ-KUR, kati 4 do të intervistohet.

5. Kandidatët që nuk kanë kualifikime për vendosje si rezultat i vendosjes kanë bërë deklarime të rreme, mashtruese ose false dhe ata që janë vendosur në preferencat e tyre nuk do të emërohen. Edhe nëse bëhet, procedurat e caktimit do të anulohen dhe nëse një tarifë u paguhet atyre nga administrata, kjo shumë do të kompensohet së bashku me interesin juridik. Kandidatët që nuk paraqesin dokumentet e kërkuara brenda afatit përkundër kualifikimeve dhe kushteve të stafit ku do të vendosen, nuk do të emërohen në detyrë.

6. Numri i kandidatëve që do të kërkohen të zëvendësohen nga ata që nuk janë emëruar ose që nuk mund të emërohen, sepse nuk plotësojnë kushtet e emërimit, do të përcaktohet nga radhët e kandidatëve zëvendësues. 10759 / 1-1

Për detaje të reklamës CLICK HERE

Kërkimi i lajmeve hekurudhore

Bëhu i pari që komenton

Comments