Ndihmësi i stazhit DHMI do të blejë kontrolluesin e trafikut ajror

ndihmës i trajnuar i dhmiut do të punësojë kontrollin e trafikut ajror
ndihmës i trajnuar i dhmiut do të punësojë kontrollin e trafikut ajror

Informacione mbi institucionin dhe pozicionin që duhet të merret nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit të Aeroporteve Shtetërore Asistent - Provimi i pranimit të kontrollit të trafikut ajror


Njësia e Hapjes së Provimit: Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve.
Detyra Station: DHMI (Vendi)
Titulli i pozitës dhe numri i emërimeve:

  • Ndihmës i Kontrollit të Trafikut Ajror: 17 njësi.
  • Kontrolluesi i Trafikut Ajror të Praktikuar: 20 copë.

Lloji i pikës dhe rezultati bazë i SHPKS-së për kandidatët ndihmës të kontrollit të trafikut ajror: Të paktën 3 pikë nga lloji i rezultatit KPSSP70

Lloji i pikës dhe rezultati bazë i SHPK-së për kandidatët për kontrollues të trafikut ajror të praktikantëve: Të paktën 3 pikë nga lloji i rezultatit KPSSP70

Vlefshmëria Viti i SHPK-së Rezultati: Provimi i Përzgjedhjes së Personelit Publik më 22 korrik 2018.

Për tu punësuar brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit të Aeroporteve Shtetërore në kuadër të nenit 399 / c të Dekretit Ligji Nr. 3, Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve të botuar në Gazetën Zyrtare të datës 08.07.2018 dhe me numër 30472 do të caktohet në pozicionet e Kontrolluesit të Trafikut Ajror të Trajnuar dhe Ndihmës Kontrolluesi i Trafikut Ajror. Provimet e përzgjedhjes do të mbahen brenda kornizës së dispozitave të përcaktuara në Rregulloren për Provimet e Kandidatëve.

Kushtet e përgjithshme të kërkuara për kandidatët për të marrë provimin,

a) Duke qenë një qytetar turk,

b) Të mos privohet nga të drejtat publike,

c) Të ketë mbushur moshën 18 vjeç,

d) Për sa i përket statusit ushtarak; duke mos pasur asnjë lidhje me shërbimin ushtarak, duke mos qenë në epokën e shërbimit ushtarak, ose, nëse është në moshën e shërbimit ushtarak, duke shërbyer shërbimin ushtarak aktiv ose duke u shtyrë ose transferuar në klasën e rezervës (duke mos pasur një marrëdhënie me ushtrinë në 28.12.2020, data e fillimit të kursit.),

e) Me përjashtim të krimeve nga pakujdesia, edhe nëse janë dënuar me më shumë se 6 muaj burgim ose amnisti, krime të tilla si përvetësim, ambicie, zhvatje, ryshfet, vjedhje, mashtrim, mashtrim, shpërdorim, falimentim mashtrim ose Të mos dënohet për krim nderi dhe dinjiteti, ose për sjellje të keqe, keqpërdorim të tenderëve dhe tregtive zyrtare, dhe zbulimin e sekreteve shtetërore, përveç shfrytëzimit dhe kontrabandës,

f) Deri në datën e aplikimit, të merrni shtatëdhjetë pikë ose më shumë në pikat e KPSSP11 në përputhje me nenin e 3-të të Rregullores së Përgjithshme të Provimeve që do të mbahen për herë të parë që do të emërohen në Pozicionet Publike.

Kërkesat për kandidatët ndihmës të kontrollit të trafikut ajror,

a) Të jesh i diplomuar i një fakulteti ose i një kolegji 4-vjeçar,

b) Për të marrë një raport shëndetësor me shprehjen "bëhet Kontrolluesi i Trafikut Ajror", në përputhje me kriteret e ICAO ANNEX, (kushtet e kërkuara) www.dhmi.gov.t është Trafiku ajror në

Personeli i Shërbimeve të Kontrollit shkruhet në Rregulloren e Liçensës dhe Vlerësimit.)

c) Në komunikimin e zërit në ajër / vend dhe vend / vend, duke mos pasur një theks ose dialekt të veçantë, stigmë gjuhësore, belbëzime të fshehura dhe eksitim të tepërt që mund të çojnë në keqkuptime, (Kjo situatë përcaktohet nga komisioni i provimit dhe regjistrohet në minuta,

Nëse është e nevojshme, gjyqtari dërgohet në spital dhe gjyqtari vendoset sipas rezultatit të raportit përfundimtar që do të jepet nga spitali. Kandidatët nuk konsiderohet se e kanë kaluar provimin edhe nëse kanë kaluar provimin e ndihmuar me kompjuter ose me shkrim, dhe janë eleminuar.)

d) Të vërtetojë që ai ka marrë të paktën nivelin 'C' nga Provimi i Gjuhës së Huaj në Angli në pesë vitet e fundit, si në afatin e aplikimit (Dokumenti që tregon se ai / ajo ka njohuri të gjuhës së huaj të përcaktuara në tabelën e ekuivalencës, të publikuar nga Kryesia e OSYM (dokumentet pas 05.06.2015 janë të vlefshme.) .

e) Të ketë një licencë të vlefshme të kontrolluesit të trafikut ajror. (Shihni: «SHY 65-01 Ajër
Rregullorja e vlerësimit të licencës së personelit të shërbimeve të kontrollit të trafikut ")

Kërkesat për kandidatët e kontrolluar të kontrollit të trafikut ajror,

a) Të jesh i diplomuar i një fakulteti ose i një kolegji 4-vjeçar,

b) Për të qenë nën moshën 28.12.2020 vjeç nga 27, data e Kursit të Kontrollit të Trafikut Ajror do të fillojë (do të lindë më 28.12.1994 dhe pas.)

c) Për të marrë një raport shëndetësor me frazën "bëhet Kontrollues i Trafikut Ajror" në përputhje me kriteret e ANAOX të ICAO, (kushtet e kërkuara) http://www.dhmi.gov.tr Writtenshtë shkruar në Licencën e Personelit të Shërbimeve të Kontrollit të Trafikut Ajror dhe Rregulloren e Vlerësimit, të vendosur në adresë.)

d) Në komunikimin me zë në ajër / vend dhe vend / vend, duke mos pasur një theks të theksuar ose dialekt që mund të çojë në keqkuptime dhe ndërprerje, stigmë gjuhësore, belbëzime të fshehura dhe eksitim të tepruar. dhe procedura përcaktohet sipas rezultatit të raportit përfundimtar që do të jepet nga spitali gjyqtar.

e) Sa i përket afatit të aplikimit, për të dokumentuar se ai ka marrë të paktën nivelin 'C' nga Provimi i Gjuhës së Huaj në Angli në pesë vitet e fundit (Dokumenti që tregon se ai / ajo ka njohuri të gjuhës së huaj të përcaktuara në tabelën e ekuivalencës, të publikuar nga Kryesia e OSYM (dokumentet pas 05.06.2015 janë të vlefshme.) .

f) Të mos largohet nga kursi ose zyra qendrore për sa i përket disiplinës, dështimit dhe aspekteve administrative.

METODA E PROVIMIT:

Provim përzgjedhës për kontrolluesin e trafikut ajror të trajnuar dhe ndihmës kandidatët e kontrollit të trafikut ajror;

Në rastet kur Provimi i Përzgjedhur i Asistuar nga Kompjuteri ose Provimi i Zgjedhur i Asistuar nga Kompjuteri nuk mund të mbahet për asnjë arsye, një provim me shkrim për veçoritë e testimit, siç janë aftësia e përgjithshme, arsyetimi, inteligjenca, memorja dhe vendimmarrje e shpejtë,

-Aplikohet në atë mënyrë që konsiston në një provim me gojë, duke përfshirë vlerësimin e komunikimit me zë. (Shih: Rregulloren për Provimet e Përzgjedhjes së Kandidatëve që do të Emërohen për Kontrollorin e Kontrollit të Trafikut Ajror dhe Asistent Pozitat e Kontrollit të Trafikut Ajror të Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve Neni: 13)

Si të aplikoni:

10 (dhjetë) herë numri i pozicioneve të shpallura nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve, rezultati KPSSP3 do të ftohet në provimin e përzgjedhur të ndihmuar me kompjuter ose provimin me shkrim duke filluar nga më i larti. kandidatët; Ata do të ftohen në provimin me gojë sipas radhës së rezultatit të tyre në provimin e përzgjedhur të kompjuterit ose provimet me shkrim. Kandidatët që duan të bëjnë provimin ndërmjet 11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Ata duhet të aplikojnë në. Kandidatët duhet të ngarkojnë të gjitha dokumentet e kërkuara në sistem plotësisht. Aplikimet personalisht dhe me postë nuk do të pranohen.

Për detaje të reklamës CLICK HEREBëhu i pari që komenton

Comments